Arbeidsmarktbeleid

Stevige basis voor gezamenlijke focus

Inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is cruciaal voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Het regionale arbeidsmarktonderzoek dat Utrechtzorg jaarlijks uitvoert, geeft dat inzicht. De resultaten van het onderzoek zijn goed bruikbaar als uitgangspunt voor uw eigen arbeidsmarktbeleid. Naar aanleiding van het onderzoek worden bovendien aanbevelingen geformuleerd voor een gezamenlijke strategische aanpak.

Ons onderzoek

Utrechtzorg verzamelt regionale arbeidsmarktgegevens en vult die gegevens aan met kwalitatief onderzoek op basis van interviews met zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio. Die aanvulling geeft zicht op ervaringen met knelpunten en verwachtingen. Het rapport geeft bijvoorbeeld een betrouwbaar beeld van de tekorten en overschotten op de verschillende opleidingsniveaus in de komende jaren.

Basis voor proactieve aanpak

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport kunt u gebruiken als basis voor uw arbeidsmarktbeleid. Maar ze geven ook richting aan de activiteiten van Utrechtzorg. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen - de zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere stakeholders - richten we ons op een proactief arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Daarmee geven we vorm aan een sterke en stabiele regionale arbeidsmarkt. Nu én in de toekomst.

Strategisch arbeidsmarktbeleid

Om adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, moet u weten hoeveel en welk personeel u nu in huis heeft en hoeveel en welk personeel er straks nodig is. U krijgt daar inzicht in door strategische planning. Daarna kunt u gericht arbeidsmarkt- en personeelsbeleid inzetten om voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor uw organisatie te behouden en aan te trekken. In het netwerk Strategisch arbeidsmarktbeleid gaan we aan de slag met strategische planning, delen we kennis en wisselen we ervaringen uit. U wordt er als deelnemende organisatie ook ondersteund bij het bepalen en uitvoeren van uw eigen strategische arbeidsmarktbeleid.