Visie Utrechtzorg

Missie

Bijdragen aan het evenwicht tussen vraag en aanbod (kwaliteit en kwantiteit) op de arbeidsmarkt
voor zorg- en welzijnsorganisaties in de provincie Utrecht en Gooi- & Vechtstreek. Om dit
doel te bereiken is Utrechtzorg actief gericht op samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties,
onderwijs en andere stakeholders in de regio.

Utrechtzorg vertegenwoordigt 70 zorg- en welzijnsorganisaties in de provincie Utrecht en Gooi &
Vechtstreek. In de regio is er een uniek en interessant krachtenveld waarin diverse partijen zich begeven.
UWV, gemeente, onderwijs, EBU, IVVU, VGU2 en Vilans zijn hier onderdeel van. Utrechtzorg
speelt een rol bij de verbinding van deze partijen, zoekt de samenwerking en zorgt dat agenda’s op
elkaar afgestemd worden. Ook zoekt Utrechtzorg de samenwerking met andere regionale werkgeversorganisaties
van RegioPlus.

De activiteiten die Utrechtzorg uitvoert dienen aan één of meerdere functies een bijdrage te
leveren en zijn bij voorkeur vraaggericht. De activiteiten hebben direct of indirect een link met
de arbeidsmarkt. En het vraagstuk waar een activiteit betrekking op heeft is organisatie overstijgend.
Om de activiteiten te kunnen realiseren is commitment nodig en samenwerking tussen en
met partijen. Daarnaast zijn actuele cijfers een randvoorwaarde om inzicht te bieden in de lange
termijn veranderingen op de arbeidsmarkt.

Speerpunten

Op basis van de geschetste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt ziet
Utrechtzorg de volgende speerpunten voor de komende jaren:

Afstemming met het onderwijs verbeteren
Het is van belang, juist in de wijzigende context, dat er voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers
worden opgeleid voor de toekomst. Daarvoor is het nodig dat partijen (volume) afspraken
maken over opleidingen, stages en leer-werkbanen. Ook is inhoudelijk afstemming tussen onderwijs
en werkveld nodig.

Interne en externe mobiliteit faciliteren
De veranderingen in de zorgsector maken dat zorginstellingen wendbaar en weerbaar moeten
zijn. En dat ze hun mobiliteitsbeleid snel en doeltreffend kunnen beïnvloeden voor in- door- en
uitstroom. Het organiseren van een slagvaardig en daadkrachtig mobiliteitsbeleid wordt van
strategisch belang. Van medewerkers vraagt het een attitude en gedrag gericht op verandering en
mobiliteit.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen en ondersteunen
Door de uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben ontstaat er een grotere behoefte
aan flexibele, zelfstandige en competente medewerkers. De medewerker van nu moet met de
organisatie en de omgeving mee kunnen veranderen. Het stimuleren en ondersteunen van gezonde
en vitale medewerkers is dan ook van belang en stimuleert duurzamere inzetbaarheid.